O projekcie

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
System stawia na jakość produktu. Do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy, odróżniające je od innych wyrobów należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych, lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie „Jakość Tradycja”, produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.